Obchodné podmienky Zrkadlomat.sk

 

§ 1 Všeobecné informácie

1. Obchod ZRKADLOMAT.SK prevádzkuje firma Slovensko Print (IČO: 53291522), Nesluša 735, 02341 Nesluša, Slovenská republika, ďalej len Predávajúci.
2. Tento poriadok stanovuje podmienky používania webu. Používateľ webu je povinný sa oboznámiť s obsahom prevádzkového poriadku a svojím nákupom ho schvaľuje.
3. Všetky vzťahy vyplývajúce zo zmluvy medzi ZRKADLOMAT.SK a zákazníkmi sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami. Odchýlky sú prerokované iba v prípade, že boli predtým potvrdené medzi predávajúcim a zákazníkom v písomnej forme alebo sú stanovené v týchto obchodných podmienkach.
4. Zákazník sa pri zadávaní objednávky zaväzuje poskytnúť úplné a pravdivé osobné údaje. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov nesie zákazník zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku tejto skutočnosti.

 

§ 2 Uzatvorenie zmluvy

1. Obrazy prezentované tuup.sk na internete alebo v iných médiách a tiež všetky ostatné výrobky nie sú obchodnou ponukou v zmysle čl. 534 Občianskeho zákonníka, ale iba podnetom klienta ku kúpe. Ponuky na kúpu môžu byť predložené prostredníctvom internetových stránok ZRKADLOMAT.SK v podobe online formulárov alebo písomne na e-mailovú adresu.
2. Zadanie objednávky v internetovom obchode je jednoznačné s vyjadrením úmyslu uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok stanovených v tomto poriadku a objednávke.
3. Zadaním objednávky sa zákazník zaväzuje zohľadniť celkovú cenu zákazky. Všetky ceny na internete sú ceny vrátane DPH (20 % DPH) a nezahŕňajú náklady na prepravu.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť splnenie služby a plnenia objednávky, ak bude obsah výrobku v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo princípmi spoločenského spolužitia. Obchod si tiež vyhradzuje možnosť vykonávať zmeny cien tovaru v ponuke, ako aj zmeny výšky nákladov na dodanie objednaného tovaru.

 

§ 3 Platby

1. Platbu za objednávky je možné vykonať:
–platbou vopred tradičným prevodom, prostredníctvom PayU alebo PayPal,
– v hotovosti prostredníctvom zásielky na dobierku.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo schváliť alebo zamietnuť schválenie určitých platobných spôs

Upozorňujeme, že výška platby na dobierku by nemala presiahnuť 141 EUR. Objednávky nad túto sumu musia byť zaplatené v plnej výške pred začatím procesu plnenia.

 

§ 4 Dodanie tovaru

1. Produkty sú zasielané z Poľska
2. Ak je clo účtované, jeho náklady hradí kupujúci
3. Za začiatok lehoty realizácie objednávky sa považuje odoslanie e-mailovej správy s potvrdením o prijatí objednávky na realizáciu. Dochádza k tomu po prijatí všetkých informácií o objednávke.
4. Doba realizácie objednávky výrobkov ponúkaných na webe zrkadlomat.sk sú 3 pracovné dni.
5. Náklady na doručenie sú vypočítané pre každú objednávku zvlášť a sú uvedené v konfigurátore.

 

§ 5 Škody vzniknuté počas prepravy

1. Kupujúci by mal skontrolovať stav zásielky v okamihu jej prevzatí od kuriéra. Ak zistíte, že je obsah poškodený alebo sú viditeľné stopy otvorenia, nepotvrdzujte prevzatie zásielky a požiadajte kuriéra o spísanie protokolu o poškodení.
2. Zákazník je povinný čo najskôr informovať obchod o pokuse o doručenie poškodenej zásielky.

 

§ 6 Obmedzenie zodpovednosti

1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za absenciu nepretržitého prístupu k e-shopu a rýchlosť fungovania systému, ako aj za technické a elektronické chyby vzniknuté v priebehu podávania zákazky, ak sú príčinou ich vzniku faktory, na ktoré nemá obchod vplyv.

 

§ 7 Právo na odstúpenie od podmienok zmluvy

Poučenie o odstúpení od zmluvy

 

§ 8 Reklamácia

1. Predávajúci poskytuje 24-mesačnú záruku na ponúkané výrobky. Táto lehota platí od dňa dodania výrobku zákazníkovi.
2. Predávajúci dodáva návod na montáž výrobku. Nedodržanie pokynov obsiahnutých v návode vylučuje možnosť reklamácie výrobku.
3. Kupujúci je povinný ihneď po zistení nesúladu služby so zmluvou nahlásiť písomnú reklamáciu na e-mailovú adresu: info@zrkadlomat.sk
4. Podkladom pre reklamáciu nemôžu byť drobné odchýlky dodávaného výrobku od výrobku ponúkaného na internetovej stránke. Za nepodstatné odchýlky sa považujú drobné rozdiely vo farbe, mierne rozdiely vo formáte, type a kvalite podkladu. Týmto výnimkám sa počas výrobného procesu nedá vyhnúť a farebné rozdiely môžu byť spôsobené nastavením monitora používateľa. Predmetom reklamácie nemôže byť tiež spôsob rozdelenia materiálu, ak kupujúci nenavrhol atypické rozdelenie pri vytváraní objednávky.
5. Predávajúci je povinný prerokovať reklamáciu v priebehu 14 dní od jej oznámenia.
6. V prípade, že dodaný tovar bude považovaný ako nesúladný so zmluvou, tzn. má vadu, ktorá znižuje jeho hodnotu alebo úžitkové vlastnosti alebo bol tovar vydaný v neúplnom stave, má kupujúci právo požadovať uvedenie výrobku do stavu v súlade so zmluvou, a to prostredníctvom bezplatnej opravy, výmeny výrobku za nový alebo v prípade, že takáto možnosť neexistuje – vrátenia zaplatenej sumy za objednávku.
7. Predávajúci má právo požadovať od zákazníka vrátenie chybného tovaru.
8. Predmetom reklamácie môže byť výhradne iba tovar v stave, v ktorom bol dodaný. V prípade zistenia technických vád fototapety po jej nalepení reklamácia nebude uznaná.
9. Škody vzniknuté v dôsledku nesprávnych alebo so zmluvou nekompatibilných krokov nie sú podkladom pre uplatnenie nárokov voči predávajúcemu.

 

§ 9 Odstúpenie od podmienok zmluvy zo strany predávajúceho

1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od podmienok zmluvy bez možnosti nároku na náhradu škody zo strany zákazníka v lehote do 7 dní od jej uzavretia v prípade, že sa vyskytli okolnosti nezávislé na vôli predávajúceho, ktoré nebolo možné predpokladať. Podkladom pre odstúpenie v stanovenej lehote je tiež zásah do štruktúry obchodu tretími osobami, čoho dôsledkom došlo k zmenám funkčnosti, parametrov servisu a mechanizmu vytvárania objednávok a ceny.

 

§ 10 Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání nároků

1. Predávajúci informuje o možnosti využitia mimosúdnych spôsobov vybavovania reklamácií a vymáhania reklamácií. Ich použitie je dobrovoľné a môže k nemu dôjsť iba vtedy, keď s tým obe strany sporu súhlasia.

- Spotrebiteľ môže požiadať o začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov z uzavretej Kúpnej zmluvy pri Obchodnej inšpekcii v súlade s čl. 36 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov 2001 č. ).
- Spotrebiteľ môže tiež požiadať, aby spor ohľadom uzavretej Kúpnej zmluvy riešil stály rozhodcovský súd pri príslušnom vojvodskom inšpektoráte Obchodnej inšpekcie v súlade s čl. 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov 2001 č. 4, položka 25, znení neskorších predpisov).
- Európska komisia tiež poskytuje platformu pre online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi (platforma ODR). Je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Podrobné informácie o riešení spotrebiteľských sporov, vrátane možnosti spotrebiteľa využiť mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností, uplatňovanie reklamácií a pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v sídle a na webových stránkach vojvodských inšpektorátov živnostenského podnikania.


§ 11 Zásady ochrany súkromia a ochrana osobných údajov

1. Správcom databázy osobných údajov poskytovaných zákazníkmi obchodu v súvislosti s objednávkami je predávajúci.
Osobné údaje sa používajú na účely plnenia kúpnej zmluvy, a preto môžu byť poskytnuté obchodným partnerom, subjektom zodpovedným za realizáciu finančných transakcií a dodávky objednaných výrobkov. Zákazníci majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Údaje sú poskytované dobrovoľne.
2. Zákazníci majú možnosť:
– overiť alebo opraviť údaje zaslaním e-mailovej správy na adresu info@zrkadlomat.sk
– požiadať o prevod, opravu, obmedzenie spracovania údajov a vymazanie údajov. V každom prípade kontaktujte predávajúceho prostredníctvom e-mailu: info@zrkadlomat.sk
3. Zákazníci, ktorí sa prihlásili k odberu newslettera, majú možnosť:
– overiť alebo opraviť údaje zaslaním e-mailovej správy na adresu info@zrkadlomat.sk
– automaticky sa odhlásiť z odberu newslettera kliknutím na odkaz v päte zaslanej správy.

 

§ 12Záverečné ustanovenia

1. Záležitostí, ktoré nie sú upravené týmto Prevádzkovým poriadkom, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo iných právnych predpisov vzťahujúcich sa na fungovanie webových stránok a internetových obchodov.
2. ZRKADLOMAT.SK si vyhradzuje právo na zavedenie zmien v tomto Prevádzkovom poriadku.